EUROAKADEMIA
  Magyar    Szlovák     Prihlásenie

  Menu
  » O nás
  » ECDL
  » EBC*L
  » ECL
  » Kurzy
  » Inštruktori
  » Galéria
  » Referencie
  » Kontakt


ECDL

ECDL (European Computer Driving Licence)

Európsky vodičský preukaz na počítače

Dunajskostredská nezisková organizácia EUROAKADEMIA ako testovacie centrum ECDL  funguje od roku 2005 a umožňuje získanie certifikátu ECDL predovšetkým študentom Strednej odbornej školy, Gyulu Szabóa 21 v Dunajskej Strede, ale je otvorená aj pre širšiu verejnosť. Od svojho vzniku testovacie centrum vydalo už viac ako 1000 certifikátov ECDL. Väčšina skúšaných sú mladí ľudia vo veku 15 – 20 rokov, ktorí si uvedomili, že vyzbrojení zručnosťami z informatiky ľahšie budú čeliť výzvam trhu práce.

Testovací systém ECDL zaviedli prvýkrát vo Fínsku v roku 1994 na základe nápadu, ktorý vznikol v roku 1988. V roku 1997 za podpory Európskej únie a CEPIS (Council of European Professional Informatics Society) vznikla medzinárodná nadácia ECDL, ktorá odvtedy v 148 krajinách vykonáva dozor pri štandardizovanom skúšaní výpočtovej techniky podľa sylabu ECDL. Takto sa stal ECDL prístupným dodnes takmer v každej krajine Európy a záujemcovia sa všade za rovnakých podmienok podrobujú skúške, na každého sú kladené rovnaké požiadavky. Od počiatku sa viac mimoeurópskych krajín (Kanada, Južná Afrika atď.) zapojilo do systému ECDL: v týchto krajinách má testovací systém názov ICDL, čiže International Computer Driving Licence.

ECDL (Európsky vodičský preukaz na počítače) je teda Európskou úniou podporovaný jednotný európsky certifikát používateľa počítača, ktorý má preukázať digitálnu gramotnosť na užívateľskej úrovni.

Systém preverovania vedomostí je v mnohých členských krajinách Únie štátom úradne uznaným vysvedčením. Certifikát získava totiž skúšaný ako uznanie jeho počítačovej gramotnosti, pri hľadaní práce slúži ako odporúčací list, veď zamestnávateľ si môže byť istý, že certifikát zaručuje dôkladnú znalosť.

Certifikát ECDL dokladá, že jeho držiteľ je schopný používať počítač v každodennom živote, disponuje dostatočnými vedomosťami a praxou v oblasti:

 • operačných systémov,
 • spracovania textu,
 • tabuľkového kalkulátora,
 • používania databáz,
 • používania programov na prípravu prezentácií,
 • prezerania webových stránok a komunikácie cez internet.

Záujemcovia o certifikát si musia najprv zakúpiť index a následne úspešne vykonať skúšky z modulov (modulu) ECDL. Skúšky sa môžu absolvovať v ktoromkoľvek testovacom centre v ľubovoľnom poradí, neúspešne vykonané skúšky sa môžu opakovať, možnosť reparátov je neobmedzený. Po každom úspešne absolvovanom module sa môže vystaviť certifikát. Čas na vykonanie skúšky je 45 minút s výnimkou skúšok „Advanced – pokročilý“, kde skúšaný má k dispozícii 60 minút.

   

V našom testovacom centre je možnosť vykonať skúšky z týchto modulov ECDL:

 • Základy informačných a komunikačných technológií
 • Práca s počítačom a  správa súborov (Microsoft Windows 10 SK)
 • Spracovanie textu (Microsoft Word 2016 SK)
 • Tabuľkový kalkulátor (Microsoft Excel 2016 SK)
 • Používanie databáz (Microsoft Access 2016 SK)
 • Prezentácia (Microsoft PowerPoint 2016 SK)
 • Prezeranie webových stránok a komunikácia (Microsoft Internet Explorer 11, Microsoft Outlook 2016 SK)
 • Bezpečnosť pri využívaní IKT (Microsoft Outlook 2016 SK, Microsoft Security Essentials 2013, IZArc 4.1.8)
 • Advanced - Pokročilá práca s textom (Microsoft Word 2016 SK)
 • Advanced - Pokročilá práca s tabuľkami (Microsoft Excel 2016 SK)
 • Advanced - Pokročilá práca s databázou (Microsoft Access 2016 SK)
 • Advanced - Pokročilá práca s prezentáciou (Microsoft PowerPoint 2016 SK)

 

Najdôležitejším cieľom ECDL je šírenie počítačovej gramotnosti a podpora iniciatívy, aby sa čo najviac ľudí mohlo stať plnohodnotným členom digitálnej spoločnosti.

Ďalšie informácie nájdete na: www.ecdl.sk

   

Látogatók ma: 1
Tegnap: 18
Összesen eddig: 35096

Copyright © 1999 - 2021 www.euroakademia.net


Kontakt

EUROAKADEMIA
Poľná ul. 4559/49a
929 01 Dunajská Streda
E-mail: info@euroakademia.net
Tel.: +421 908 797 681