EUROAKADEMIA
  Magyar    Szlovák     Prihlásenie

  Menu
  » O nás
  » ECDL
  » EBC*L
  » ECL
  » Kurzy
  » Inštruktori
  » Galéria
  » Referencie
  » Kontakt


ECL

European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages

   

Od roku 2015 nezisková organizácia EUROAKADEMIA funguje ako regionálne skúškové centrum jazykových skúšok ECL.

Systém jazykových skúšok ECL vypracovali experti renomovaný európskych inštitúcií jazykového vzdelávania s podporou projektov Európskej únie ERASMUS a LINGUA. Skratka "ECL" bola vytvorená z anglického pomenovania "European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages".

Konzorcium si kladie za cieľ poskytovať spoľahlivý skúšobný systém pre európske jazyky, systém medzinárodne uznávaných a tolerovaných skúšok založených na jednotných štandardoch v súlade s odporúčaniami Spoločného európskeho referenčného rámca. Skúška ECL je meradlom schopnosti kandidáta ústne a písomne komunikovať v rôznych životných situáciách, súvisiacich s povolaním/prácou alebo osobným/súkromným životom. Všetci úspešní kandidáti obdržia medzinárodný certifikát.

 

ÚROVNE SKÚŠKY

Jazykové skúšky ECL sú v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre systémové úrovne. Skúšky ECL možno robiť v nasledovných štyroch úrovniach:

"A2" úroveň (skúška na overenie vstupných znalostí jazyka): znalosť cieľového jazyka v bežných životných situáciách a v jednoduchých odborných činnostiach, pre jednoduchú komunikáciu v osobnom životnom priestore. Užívateľ rozumie v danom jazyku najčastejšie používanej slovnej zásobe v osobných veciach (osoba, rodina, nakupovanie, bezprostredné životné prostredie alebo práca). Dokáže porozumieť významu krátkych, jasných a jednoduchým oznámení a odkazov. Je schopný komunikovať na jednoduchej úrovni o bežných životných situáciách. Je schopný nájsť informácie v krátkych, jednoduchých, každodenných textoch a porozumieť krátkymi jednoduchým osobným listom. Dokáže písať krátke a jednoduché osobné listy, poznámky a oznámenia.

"B1" úroveň (skúška základných znalostí jazyka): znalosť cieľového jazyka v bežných životných situáciách, s ktorými sa stretáva v odbornej činnosti potrebné pre jednoduchú komunikáciu v cudzom jazyku. Rozumie pomalej jasnej hovorovej reči v cieľovom jazyku v dobre známej tematike (najmä rodina, domov voľný času, práca). Reaguje na otázky a nestráca niť rozhovoru. Je schopný vyjadriť základné potreby. Chápe jednoduché písané texty, pretože okrem aktívnej slovnej zásoby má primeranú pasívnu slovnú zásobu a znalosti základnej štruktúry cieľového jazyka. Je schopný na jemu známu tému vytvoriť jednoduchý písomný text.

"B2" úroveň (skúška pokročilých znalostí jazyka): znalosť cieľového jazyka v každodennom živote a v priebehu profesionálnej, samostatnej cudzojazyčnej komunikácie. Používateľ chápe podstatu jazyka a podstatu verbálnej komunikácie, povahu týchto jazykových zručností okrem bežných konverzačných tém dokáže využiť aj v oblasti technického jazyka. Je schopný zúčastniť sa nepretržitej, pestrej komunikácie s partnermi s rodným cieľovým jazykom. Je schopný používať a pochopiť zložité a abstraktné písané texty. Je schopný vytvárať jasný a podrobný cudzojazyčný text, vyjadrovať svoje názory, jednoducho zdôvodňovať a analyzovať v bežných témach alebo vo všeobecne známych technických otázkach.

"C1" úroveň (skúška vyšších znalostí jazyka): znalosť cieľového jazyka v bežných životných situáciách a počas akejkoľvek profesijnej činnosti, a celkove bezpečná komunikácia v cudzom jazyku so správnym využívaním všetkých nástrojov využitia cieľového cudzieho jazyka. Použitie jazyka ako celku, podrobné pochopenie náročných, rozmanitých a dlhodobých verbálnych prejavov, ktoré sú vyžadované pre pochopenie skrytých významov. Hovorí kontinuálne a jasne, bez cudzieho prízvuku, s presným zameraním a hlavne správnou intonáciou reči; používa komplexné štruktúry charakteristické pre cieľový jazyk, slovné vzťahy používa v prirodzenom pravidelnom rytme. Je sebaistý v porozumení čítaných písaných textov na rôzne témy a v rôznych štýloch. Je schopný vytvoriť jasný a podrobný, dobre štruktúrovaný a prakticky bezchybný text, zodpovedajúci duchu cieľového jazyka, na všeobecné, odborné a vzdelávacie účely.

 

SÚČASTI JAZYKOVEJ SKÚŠKY ECL

 

ÚSTNA SKÚŠKA

1. VERBÁLNAI KOMUNIKÁCIA

Kandidáti vykonávajú skúšky po dvojiciach (v prípade nepárneho počtu v trojiciach).

  • Úvod (asi 3-5 minút) úlohou tejto časti skúšky je naladiť situáciu, resp. získať ďalšie informácie pre skúšobného komisára na vykonávanie skúšky. Táto časť skúšky nie je hodnotená.
  • Riadený rozhovor (5-8 minút) Skúšajúci iniciuje rozhovor na zadanú tému, a kandidáti formou dialógu medzi sebou vedú rozhovor na danú tému. Úlohou hodnotiteľa je posudzovanie verbálneho prejavu uchádzačov a ich bodové ohodnotenie.
  • Samostatné vyjadrenia uchádzačov na danú tému na základe vizuálnej stimulácie (5-8 minút) Obrazový materiál poskytuje skúšajúci. V prípade potreby riadi rozprávanie uchádzača pomocou otázok.

2. POČÚVANIE TEXTU S POROZUMENÍM

(vzorové testy)

Uchádzač na základe odpovedí na otázky z dvoch audio ukážok musí preukázať, že je chopný porozumieť hovorenému textu na príslušnej úrovni obtiažnosti podľa úrovne skúšky.

 

PÍSOMNÁ SKÚŠKA

 

1. PÍSOMNÁ KOMUNIKÁCIA

(vzorové testy)

Kandidát musí napísať dve eseje na zadanú tému v zadanom rozsahu počtu slov.

 

2. ČÍTANIE TEXTU S POROZUMENÍM

(vzorové testy)

Kandidát na dvoch čítaných textoch musí preukázať, že bez slovníka rozumie požiadavkám obsahu skúšky a je schopný porozumieť všeobecnému textu na danom stupni obtiažnosti.

 

HODNOTENIE SKÚŠOK

Z každej časti skúšky môže kandidát získať 25 bodov. ECL skúška je úspešná, ak kandidát z každej skúšky získa aspoň 10 bodov, t.j. aspoň 40% a úhrnom z každej časti skúšky (ústna časť - písomná časť) získa aspoň 30 bodov z možných 50, t.j. aspoň 60% možného počtu bodov.

 

Ďalšie informácie nájdete na: www.ecl.hu

   

Látogatók ma: 2
Tegnap: 16
Összesen eddig: 46599

Copyright © 1999 - 2024 www.euroakademia.net


Kontakt

EUROAKADEMIA
Poľná ul. 4559/49a
929 01 Dunajská Streda
E-mail: info@euroakademia.net
Tel.: +421 908 797 681